koppanyteto.hu
{idkey=6517b0[url=http%3A%2F%2Fkoppanyteto.hu%2Fkepgaleria%2F36-tabor-kepek-2015-masodik-turnus.html][title=T%C3%A1bor+k%C3%A9pek+2015.+m%C3%A1sodik+turnus][desc=N%C3%A9h%C3%A1ny+k%C3%A9p+a+m%C3%A1sodik+turnusb%C3%B3l%3A+]}{cmp_start idkey=9316[url=http%3A%2F%2Fkoppanyteto.hu%2Fkepgaleria%2F36-tabor-kepek-2015-masodik-turnus.html][title=T%C3%A1bor+k%C3%A9pek+2015.+m%C3%A1sodik+turnus][desc=N%C3%A9h%C3%A1ny+k%C3%A9p+a+m%C3%A1sodik+turnusb%C3%B3l%3A+]}

Néhány kép a második turnusból:

{cmp_end}{cmp_comments idkey='9316c'[url=http%3A%2F%2Fkoppanyteto.hu%2Fkepgaleria%2F36-tabor-kepek-2015-masodik-turnus.html]}{idkey=6517b1[url=http%3A%2F%2Fkoppanyteto.hu%2Fkepgaleria%2F36-tabor-kepek-2015-masodik-turnus.html][title=T%C3%A1bor+k%C3%A9pek+2015.+m%C3%A1sodik+turnus][desc=N%C3%A9h%C3%A1ny+k%C3%A9p+a+m%C3%A1sodik+turnusb%C3%B3l%3A+]}{idkey='6517c'[url=http%3A%2F%2Fkoppanyteto.hu%2Fkepgaleria%2F36-tabor-kepek-2015-masodik-turnus.html]}